MahmoudReza Pourkarim

MahmoudReza Pourkarim

16-02-2022

14:43

#رشتو #سوال_جواب_اُميكرون ٥ #هم_افزايي #سوالات_متداول پاسخ هاي تخصصي به زباني ساده ? ١/ ?سوال اول:مدت زمان قرنطينه در صورت ابتلاء به اميكرون چند روز است؟ ✅پاسخ:CDCمدت قرنطينه را پنج روز دانسته اما شواهد اخير نشان از باقي ماندن ويروس تا حدود ١٠ الي ١٤ روز در ترشحات مخاطي?

٢/تنفسي فرد مبتلا دارد. لذا رعايت حداقل ١٠ روز قرنطينه احترام به حقوق اجتماعي ديگران و نزديكانمان خواهد بود. در صورت تمايل به خروج بعد از پنج روز،حتما با نتيجه تست منفي از قرنطينه خارج شويد و ماسك مناسب بپوشيد و فاصله اجتماعي را رعايت نماييد.?

٣/مشاهدات شخصي:در اكثر افراد با نشانه هاي باليني نچندان قوي روز ٥-٧،ترشح ويروس به حداكثر ميرسد و از آن پس تا روز ١٠-١٢ اين روند، باكاهش ترشح ويروس، با منفي شدن تست همراه خواهد بود. *توضيح اضافي:مدت قرنطينه بسته به متغير هايي نظير خصوصيات ويرولوژيك واريته ويروسي، علائم كلينيكي?

٤/در برابر واريته خاص،و سطح ايمني جمعيت متغير است. لذا براي اظهار نظر سياستگزاران سلامت، تبعيت مطلق از كشورهاي ديگر كار هوشمندانه اي نيست. در نظر گرفتن نوع و تعداد دز واكسن بكار رفته در كشورها يكي نيست و بالتبع سطوح ايمني افراد نسبت به ويروس ميتواند متفاوت باشد.?

٥/?سوال دوم: آيا نتايج تست هاي سريع در مورد اُميكرون قابل اعتمادند؟ ✅پاسخ: به نتايج "مثبت"تست هاي سريع اعتماد نماييد اما در صورتي كه علائم سرماخوردگي داريد يا با فردي مثبت در تماس نزديك بوده ايد، يا در منزل فردي با تست مثبت داريد، به نتيجه "منفي" تست سريع اطمينمان نكنيد?

٦/و خود را به احتمال قوي مثبت تلقي نموده و روز هاي آتي بدقت تست سريع را تكرار نماييد و يا با انجام PCR (بعنوان استاندارد طلايي) به نتيجه آن هر چه كه باشد اطمينان نماييد. ?سوال سوم:اگر قبل از دريافت دز بوستر به اُميكرون مبتلا شده ايم، چه زماني براي دريافت دز بوستر اقدام كنيم؟?

٧/ ✅پاسخ: دو تا سه ماه پس از بهبودي كامل زمان مناسبي براي دريافت دز بوستر شماست. ترجيحًا دز بوستر را از واكسني متفاوت نسبت به دزهاي اوليه انتخاب نماييد. ?سوال چهارم: آيا ماسك FFP با ماسك N95 يا KN95 يكي هستند؟ ✅پاسخ:همه ماسكهاي يادشده عملكرد بسيار مشابهي دارند. بسته به مواد?

٨/ اوليه ساخت و استاندارد كشور سازنده نامهاي متفاوتي گرفته اند: N95 آمريكا، FFP2 اروپا و KN95 چين. مهم استفاده بجا از ماسك است. در صورت عدم دسترسي، ميتوان از ماسك تركيبي: ماسك پارچه اي تميز بر روي ماسك جراحي استفاده كرد. پيش از پوشيدن و يا در آوردن ماسك، از تميزي دستان خود?

٩/اطمينان حاصل نماييد. ?سوال پنجم:آيا پس از عفونت با اُميكرون،عفونت مجدد امكانپذير است؟ ✅پاسخ: عفونت مجدد يك ماه پس از ابتلا به اُميكرون ميتواند رخ دهد. علت آن در توليد كم آنتي بادي خنثي كننده پس از عفونت با اُميكرون است.اين عفونت مجدد ميتواند در اطفال بيشتر شايع باشد.?

١٠/ ? سوال ششم: چه واكسني براي اطفال معتبر است؟ ✅پاسخ: تنها واكسن تاييد شده توسط دو نهاد اروپايي EMA و آمريكايي FDA براي اطفال بالاي ٥ سال فايزر است. در ساير مناطق دنيا مثل چين و برخي كشورهاي حوزه خليج فارس سينوفارم و در كوبا، چند كشور آمريكاي لاتين و ايران

١١/واكسن سوبرانا ٢ توسط نهادهاي غذا و داروي كشوري تاييد و در حال تزريق است. اين واكسن كه در ايران پاستوكووك ناميده ميشود، كارايي بالا و عوارض جانبي بسيار پاييني نشان داده است. در صورت حضور در كلاس، رعايت موازين بهداشتي مهمترين ابزار جلوگيري از ابتلاست. سلامت و سرافراز باشيد ?


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...